Szkolenia dla lekarzy i lekarzy rezydentów POWER 5.4

Śląskiemu Parkowi Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu przyznano grant w prestiżowym konkursie pn. Kształcenie podyplomowe lekarzy – rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej”. Zwycięski projekt

pn. “Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine”


uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 758 lekarzy i lekarzy rezydentów (w tym 50% lekarek) poprzez zwiększenie umiejętności medycznych w zakresie kardiochirurgii, kardiologii oraz chirurgii.

Efekty realizacji projektu:

  • Wzrost liczby lekarzy objętych kształceniem podyplomowym w obszarach zgodnych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi,
  • Wzrost liczby lekarzy, którzy dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe w obszarach zgodnych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi,
  • Poszerzenie wykorzystania innowacyjnych technik dydaktycznych (opartych o symulacje) w praktycznym kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy rezydentów z terenu całego kraju,
  • Rozwój umiejętności praktycznych i kwalifikacji kadry medycznej w Polsce.

Projekt przewiduje realizację szkoleń o następującej tematyce, za które można uzyskać punkty edukacyjne:

  1. Ablacja 3D w leczeniu zaburzeń rytmu serca – 16-18.04.2023
  2. Implantacja stymulatorów bezelektrodowych – Termin w trakcie aktualizacji.
  3. Inwazyjne leczenie migotania przedsionków z kursem nakłucia transseptalnego – 19-21.03.2023
  4. Postępowanie z chorym trudnym, powikłanym w pracowni endowaskularnej (radiologii, chirurgii, kardiologii, neuroradiologii) – Termin w trakcie aktualizacji.
  5. Kurs z zakresu leczenia operacyjnego wad zastawki aortalnej i aorty wstępującej na modelu zwierzęcym i izolowanych tkankach zwierzęcych – Termin w trakcie aktualizacji.
  6. Postępowanie z pacjentem niewydolnym oddechowo, ze szczególnym uwzględnieniem chorych na COVID-19 – Termin w trakcie aktualizacji.

Miejscem realizacji szkoleń jest Śląski Park Technologii Medycznych Kardio- Med Silesia w Zabrzu przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej 10c.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji

Projekt szkoleniowy będzie realizowany do 30.06.2023 r., a jego wartość wynosi 11 388 209,80 PLN (w tym wartość dofinansowania: 11 046 563,50 PLN)

 

Patronat honorowy: