Ablacja 3D w leczeniu zaburzeń rytmu serca

(za udział w kursie przysługuje 19 punktów edukacyjnych)

 

Cel kształcenia

Wzrost wiedzy i umiejętności praktycznych lekarzy, lekarzy rezydentów i stażystów oraz lekarzy odbywających specjalizację w trybie „pozarezydenckim” w obszarze leczenia zaburzeń rytmu serca zgodnie z Evidence Based Medicine oraz rozwój umiejętności interpersonalnych w zakresie właściwej komunikacji z pacjentem.

Przedmiot i zakres planowanego kształcenia

Planowane kształcenie przyjmie formę kursu, które obejmuje zarówno część teoretyczną oraz praktyczną, przy czym część praktyczna stanowić będzie co najmniej 50 % godzin edukacyjnych.

Zakres wiedzy teoretycznej:

 1. Umiejętność nawiązywania relacji z pacjentem, jego rodziną i opiekunem pacjenta
 2. System mapowania 3D – zasady tworzenia obrazu, rodzaje map
 3. Leczenie inwazyjne arytmii z wykorzystaniem systemów 3D
 4. Systemy 3D – CARTO – sprzęt, możliwości systemu.
 5. Systemy 3D – ENSITE – sprzęt, możliwości systemu.
 6. Systemy 3D – RHYTMIA – sprzęt, możliwości systemu.
 7. Systemy 3D najczęstsze błędy i sposoby ich unikania
 8. Integracja współczesnych systemów 3 D z innymi technikami obrazowymi – zastosowania
 9. Anatomia radiologiczna człowieka i świni

Zakres umiejętności praktycznych:

 1. Ćwiczenia praktyczne na modelu zwierzęcym (wykonanie mapy elektroanatomicznej, ablacja RF wybranego obszaru)
 2. Ćwiczenia na symulatorach

Zakres tematyczny kursu kształcącego lekarzy, lekarzy rezydentów i stażystów oraz lekarzy odbywających specjalizację w trybie „pozarezydenckim” wykracza poza programy specjalizacji lekarskich.

Sposoby weryfikacji wyników kształcenia

 • Sprawdzian z wiedzy teoretycznej – lekarz jest zobowiązany do zaliczenia sprawdzianu na zakończenie każdego kursu z zakresu wiedzy objętej programem kursu – u kierownika kursu lub wykładowcy; warunkiem zaliczenia części teoretycznej jest uzyskanie min. 80% dobrych odpowiedzi na 25 pytań testowych
 • Sprawdzian z umiejętności praktycznych – lekarz jest zobowiązany do zaliczenia sprawdzianu umiejętności praktycznych czyli wykonania samodzielnie procedury medycznej (wykonanie mapy elektroanatomicznej, ablacja RF wybranego obszaru ) na modelu zwierzęcym

Grupa docelowa szkoleń

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy ze specjalizacją „kardiologia” oraz lekarzy rezydentów/ stażystów/ lekarzy odbywających specjalizację w trybie „pozarezydenckim” o specjalizacji „kardiologia”.

Miejsce szkolenia: Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10 c w Zabrzu

Liczba planowanych szkoleń: 26 kursów do 30.06.2023 r.

Liczebność każdej grupy szkoleniowej: 6 osób

Czas trwania każdego szkolenia: 3 dni

Termin kursów:

16-18.04.2023

Harmonogram kursu: PDF

Zapraszamy do rekrutacji

 

Patronat honorowy: