Kurs z zakresu leczenia operacyjnego wad zastawki aortalnej i aorty wstępującej na modelu zwierzęcym i izolowanych tkankach zwierzęcych

(za udział w kursie przysługuje 15 punktów edukacyjnych)

Cel kształcenia

Wzrost wiedzy i umiejętności praktycznych lekarzy rezydentów oraz lekarzy odbywających specjalizację w trybie „pozarezydenckim” z kardiochirurgii oraz specjalistów kardiochirurgii w ramach doskonalenia swoich umiejętności praktycznych w obszarze leczenia operacyjnego wad zastawki aortalnej i aorty wstępującej zgodnie z Evidence Based Medicine oraz rozwój umiejętności interpersonalnych w zakresie właściwej komunikacji z pacjentem.

Przedmiot i zakres planowanego kształcenia

Planowane kształcenie przyjmie formę kursu, które obejmuje zarówno część teoretyczną oraz praktyczną, przy czym część praktyczna stanowić będzie co najmniej 50 % godzin edukacyjnych.

Zakres wiedzy teoretycznej:

  1. Umiejętność nawiązywania relacji z pacjentem, jego rodziną i opiekunem pacjenta
  2. Anatomia zastawki aortalnej, opuszki aorty i aorty wstępującej
  3. Fizjologia i patofizjologia zastawki aortalnej i aorty wstępującej.
  4. Wskazania do operacji na podstawie aktualnych wytycznych i wyniki leczenia
  5. Techniki operacyjne

Zakres umiejętności praktycznych (program realizowany w systemie mistrzowskim – 2 uczestników na 1 mistrza):

  1. Operacja wymiany/naprawy zastawki aortalnej i aorty wstępującej
  2. Implantacja zastawki aortalnej na izolowanym sercu
  3. Techniki naprawy aorty wstępującej na izolowanych aortach

Zakres tematyczny kursu kształcącego lekarzy rezydentów oraz lekarzy odbywających specjalizację w trybie „pozarezydenckim” wykracza poza programy specjalizacji lekarskich.

Sposoby weryfikacji wyników kształcenia

  • Sprawdzian z wiedzy teoretycznej – lekarz jest zobowiązany do zaliczenia sprawdzianu na zakończenie każdego kursu z zakresu wiedzy objętej programem kursu – u kierownika kursu lub wykładowcy; warunkiem zaliczenia części teoretycznej jest uzyskanie min. 75 % dobrych odpowiedzi na 45 pytań testowych
  • Sprawdzian z umiejętności praktycznych – lekarz jest zobowiązany do zaliczenia sprawdzianu umiejętności praktycznych czyli prawidłowe wykonanie zabiegu operacyjnego (prawidłowe funkcjonowanie zastawki, brak przecieku okołozastawkowego w badaniu echokardiograficznym przezprzełykowym, brak zmian niedokrwiennych w badaniu EKG oraz możliwość wyjścia z krążenia pozaustrojowego) na modelu zwierzęcym

Grupa docelowa szkoleń

Kurs przeznaczony jest  dla lekarzy rezydentów kardiochirurgii, lekarzy odbywających specjalizację z kardiochirurgii w trybie „pozarezydenckim” oraz specjalistów kardiochirurgii w ramach doskonalenia swoich umiejętności praktycznych.

Miejsce szkolenia: Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10 c w Zabrzu

Liczba planowanych szkoleń: 10 kursów do 30.06.2023 r.

Liczebność każdej grupy szkoleniowej: 8 osób

Czas trwania każdego szkolenia: 2 dni

Termin w trakcie aktualizacji.

Zapraszamy do rekrutacji

 

Patronat honorowy: