Implantacja stymulatorów bezelektrodowych

(za udział w kursie przysługuje 20 punktów edukacyjnych)

Cel kształcenia

Wzrost wiedzy i umiejętności praktycznych lekarzy, lekarzy rezydentów i stażystów oraz lekarzy odbywających specjalizację w trybie „pozarezydenckim” w obszarze implantacji stymulatorów bezeletrodowych zgodnie z Evidence Based Medicine oraz rozwój umiejętności interpersonalnych w zakresie właściwej komunikacji z pacjentem.

Przedmiot i zakres planowanego kształcenia

Planowane kształcenie przyjmie formę kursu, które obejmuje zarówno część teoretyczną oraz praktyczną, przy czym część praktyczna stanowić będzie co najmniej 50 % godzin edukacyjnych.

Zakres wiedzy teoretycznej:

 1. Umiejętność nawiązywania relacji z pacjentem, jego rodziną i opiekunem pacjenta
 2. Historia elektrostymulacji
 3. Powikłania odelektrodowe
 4. Koncepcja stymulatora bezelektrodowego
 5. Stymulatory bezelektrodowe w świetle badań klinicznych
 6. Stymulatory bezelektrodowe – technika implantacji, stosowany sprzęt
 7. Stymulatory bezelektrodowe najczęstsze błędy i powikłania
 8. Przezskórne usuwanie stymulatorów bezelektrodowych
 9. Omówienie przypadków klinicznych
 10. Anatomia radiologiczna człowieka i świni
 11. Zasady prowadzenia chorego we wczesnym i odległym okresie po implantacji

Zakres umiejętności praktycznych:

 1. Ćwiczenia praktyczne w modelu zwierzęcym (implantacja stymulatora bezelektrodowego)
 2. Ćwiczenia na symulatorach

Zakres tematyczny kursu kształcącego lekarzy, lekarzy rezydentów i stażystów oraz lekarzy odbywających specjalizację w trybie „pozarezydenckim” wykracza poza programy specjalizacji lekarskich.

Sposoby weryfikacji wyników kształcenia

 • Sprawdzian z wiedzy teoretycznej – lekarz jest zobowiązany do zaliczenia sprawdzianu na zakończenie każdego kursu z zakresu wiedzy objętej programem kursu – u kierownika kursu lub wykładowcy; warunkiem zaliczenia części teoretycznej jest uzyskanie min, 80% dobrych odpowiedzi na 25 pytań testowych
 • Sprawdzian z umiejętności praktycznych – lekarz jest zobowiązany do zaliczenia sprawdzianu umiejętności praktycznych czyli wykonania samodzielnie procedury medycznej (implantacja stymulatora bezelektrodowego Micra) na modelu zwierzęcym

Grupa docelowa szkoleń

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy ze specjalizacją „kardiologia” oraz lekarzy rezydentów/ stażystów/ lekarzy odbywających specjalizację w trybie „pozarezydenckim” o specjalizacji „kardiologia”.

Miejsce szkolenia: Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10 c w Zabrzu

Liczba planowanych szkoleń: 26 kursów do 30.06.2023 r.

Liczebność każdej grupy szkoleniowej: 6 osób

Czas trwania każdego szkolenia: 3 dni

Termin kursów:

Termin w trakcie aktualizacji.

Zapraszamy do rekrutacji

 

Patronat honorowy: