Postępowanie z pacjentem niewydolnym oddechowo, ze szczególnym uwzględnieniem chorych z COVID-19

Cel kształcenia

Wzrost wiedzy i umiejętności praktycznych lekarzy, lekarzy rezydentów i stażystów oraz lekarzy odbywających specjalizację w trybie “pozarezydenckim” w obszarze postępowania z pacjentem niewydolnym oddechowo, ze szczególnym uwzględnieniem chorych na COVID-19 zgodnie z Evidence Based Medicine oraz rozwój umiejętności interpersonalnych w zakresie właściwej komunikacji z pacjentem.

Przedmiot i zakres planowanego kształcenia

Planowane kształcenie przyjmie formę kursu, które obejmuje zarówno część teoretyczną oraz praktyczną, przy czym część praktyczna stanowić będzie co najmniej 50 % godzin edukacyjnych.

Zakres wiedzy teoretycznej:

 1. Umiejętność nawiązywania relacji z pacjentem, jego rodziną i opiekunem pacjenta,
 2. Podstawy fizjologiczne i anatomiczne procesu oddychania, podstawy teoretyczne wentylacji mechanicznej, podstawy budowy respiratora i układu oddechowego, rodzaje wentylacji mechanicznej i wspomagania oddychania, podstawy gazometrii i pulsoksymetrii
 3. Wskazania i przeciwskazania do wentylacji mechanicznej (ze szczególnym uwzględnieniem COVID-19) wraz z tematami towarzyszącymi,
 4. Przygotowania stanowiska dla pacjenta niewydolnego oddechowo, przygotowanie i asysta do intubacji, omówienie budowy respiratora i układu oddechowego przy respiratorze oraz testowanie respiratora,
 5. Obsługa interfejsu respiratora oraz podłączenie pacjenta do respiratora,
 6. Ocena wentylacji i korekta parametrów wentylacji,
 7. Transport pacjenta wentylowanego mechanicznie wraz z tematami towarzyszącymi,

Zakres umiejętności praktycznych:

 1. Nawiązywanie relacji z pacjentem, jego rodziną i opiekunem
 2. Ćwiczenia na respiratorach

Zakres tematyczny kursu kształcącego lekarzy, lekarzy rezydentów i stażystów oraz lekarzy odbywających specjalizację w trybie „pozarezydenckim” wykracza poza programy specjalizacji lekarskich.

Sposoby weryfikacji wyników kształcenia

 • Sprawdzian z wiedzy teoretycznej – lekarz jest zobowiązany do zaliczenia sprawdzianu na zakończenie każdego kursu z zakresu wiedzy objętej programem kursu – u kierownika kursu lub wykładowcy; warunkiem zaliczenia części teoretycznej jest uzyskanie min. 80% dobrych odpowiedzi
 • Sprawdzian z umiejętności praktycznych – lekarz jest zobowiązany do zaliczenia sprawdzianu umiejętności praktycznych czyli wykonania samodzielnie procedury medycznej w warunkach symulacji

Grupa docelowa szkoleń

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy i lekarzy rezydentów, lekarzy stażystów.

Miejsce szkolenia: Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, ul. Marii Curie-Skłodowskiej   10 c w Zabrzu

Liczba planowanych szkoleń: min. 20 kursów do 30.06.2023 r.

Liczebność każdej grupy szkoleniowej: 5 osób

 • Czas trwania każdego szkolenia:1 dzień
 • Termin kursów:

– 12.04.2022

– dalsze terminy szkoleń do ustalenia w zależności od bieżącej sytuacji epidemiologicznej  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

  Partnerzy Wspierający:

  Partnerzy: