Postępowanie z chorym trudnym, powikłanym w pracowni endowaskularnej (radiologii, chirurgii, kardiologii, neuroradiologii)

(za udział w kursie przysługuje 6 punktów edukacyjnych)

Cel kształcenia

Wzrost wiedzy i umiejętności praktycznych lekarzy, lekarzy rezydentów i stażystów oraz lekarzy odbywających specjalizację w trybie „pozarezydenckim” w obszarze trombektomii mechanicznej zgodnie z Evidence Based Medicine oraz rozwój umiejętności interpersonalnych w zakresie właściwej komunikacji z pacjentem.

Przedmiot i zakres planowanego kształcenia

Planowane kształcenie przyjmie formę kursu, które obejmuje zarówno część teoretyczną oraz praktyczną, przy czym część praktyczna stanowić będzie co najmniej 50 % godzin edukacyjnych.

Zakres wiedzy teoretycznej:

  1. Umiejętność nawiązywania relacji z pacjentem, jego rodziną i opiekunem pacjenta
  2. Anatomia tętnic dogłowowych oraz krążenia mózgowego- chirurg naczyniowy
  3. Anatomia patologiczna, diagnostyka i techniki leczenia udarów- neurolog
  4. Interwencyjne leczenie udarów- przegląd najnowszych badań
  5. Poznanie funkcjonalności sprzętu używanego podczas ćwiczeń praktycznych

Zakres umiejętności praktycznych:

  1. Ćwiczenia praktyczne w modelu zwierzęcym z elementami symulacji (usunięcie z niedrożnej tętnicy materiału zakrzepowo-zatorowego, stentowanie tętnic szyjnych i obwodowych)

 Zakres tematyczny kursu kształcącego lekarzy, lekarzy rezydentów i stażystów oraz lekarzy odbywających specjalizację w trybie „pozarezydenckim” wykracza poza programy specjalizacji lekarskich.

Sposoby weryfikacji wyników kształcenia

  • Sprawdzian z wiedzy teoretycznej – lekarz jest zobowiązany do zaliczenia sprawdzianu na zakończenie każdego kursu z zakresu wiedzy objętej programem kursu – u kierownika kursu lub wykładowcy; warunkiem zaliczenia części teoretycznej jest uzyskanie min. 75 % dobrych odpowiedzi na 25 pytań testowych
  • Sprawdzian z umiejętności praktycznych – lekarz jest zobowiązany do zaliczenia sprawdzianu umiejętności praktycznych czyli wykonania samodzielnie procedury medycznej (nakłucie transseptalne, lokalizacja żył płucnych, izolacja) na modelu zwierzęcym

Grupa docelowa szkoleń

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy ze specjalizacją kardiologia, neurologia, chirurgia naczyniowa, neurochirurgia, radiologia i angiologia oraz lekarzy rezydentów/ stażystów/ lekarzy odbywający specjalizację w trybie „pozarezydenckim” o specjalizacji kardiologia, neurologia, chirurgia naczyniowa, neurochirurgia, radiologia i angiologia

Miejsce szkolenia: Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10 c w Zabrzu

Liczba planowanych szkoleń: 21 kursów do 30.06.2023 r.

Liczebność każdej grupy szkoleniowej: 10 osób

Czas trwania każdego szkolenia: 1 dzień

Terminy kursów:

14.09.2022 r.

Harmonogram kursu: PDF

 

Zapraszamy do rekrutacji

 

Patronat honorowy: