Wykładowcy

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus

Kardiolog, elektrofizjolog, prof. dr hab. n. med., kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SUM w Zabrzu; obecnie Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Urodzony 7 września 1962 w Orzeszu, dyplom i tytuł lekarza otrzymał w 1987.
Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych (1994) oraz kardiologii (1996). Stopień naukowy dra n. med. otrzymał w 1994 na podstawie dysertacji: Ocena porównawcza wyników leczenia chorych z wielonaczyniową chorobą niedokrwienną serca za pomocą przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych lub pomostowania chirurgicznego, której promotorem był prof. Stanisław Pasyk. Przedstawiony dorobek naukowy oraz rozprawa: Wpływ ortodromowego, nawrotnego częstoskurczu przedsionkowo-komorowego na rozwój kardiomiopatii przedsionkowej u chorych z zespołem Wolffa, Parkinsona i White’a były podstawą kolokwium habilitacyjnego i nadania w styczniu 2003 stopnia naukowego dra hab. n. med. w zakresie medycyny – kardiologii, elektrofizjologii klinicznej. Od 23 VII 2008 profesor nauk medycznych.


Paweł Misiarz

Zastępca Dyrektora ds. Teleinformatycznych CSIOZ – absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Karierę zawodową rozpoczął w 2004 r. w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Dziale Informatyki, gdzie zajmował się administrowaniem systemami medycznym, w szczególności służącymi do przetwarzania i archiwizacji obrazów medycznych w pracowniach diagnostycznych oraz planowania leczenia metodą brachyterapii. Był również liderem Sekcji Systemów Medycznych w Dziale Informatyki, projektując i wdrażając systemy medyczne.

Od 2013 do 2017 zatrudniony w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), początkowo na stanowisku architekta i głównego analityka w Biurze Zarządzania Projektami. W ramach swoich obowiązków pracował nad budową interoperacyjności technicznej (rozwijanie Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA, implementacja profili integracyjnych IHE), wykonywał pracę nad budową architektury korporacyjnej SIOZ oraz przełamywał bariery we wdrażaniu elektronicznej dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych.
Obecnie jako zastępca dyrektora ds. teleinformatycznych oraz główny architekt, nadzoruje bezpośrednio podległe mu komórki organizacyjne: Wydział Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych i Wydział Rozwoju Systemów Teleinformatycznych.


Prof. dr hab. n. med. Lech Poloński

Kardiolog, III Katedry i oddziału Klinicznego Kardiologii SUM w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji, przyznawanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, nagród Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Złotego Medalu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

Twórca Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych, jednego z największych rejestrów kardiologicznych na świecie, umożliwiającego po raz pierwszy na taką skalę rzetelną analizę i ocenę epidemiologii, sposobów leczenia i efektywności różnych strategii postępowania w OZW. Wyniki rejestru wykorzystywane są przez lekarzy, konsultantów wojewódzkich w dziedzinie kardiologii oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

W Śląskim Centrum Chorób Serca pracuje od 1998 roku, wcześniej związany był zawodowo z sąsiadującym z SCCS Szpitalem Specjalistycznym.


Prof. dr hab. n. med. Beata Średniawa

Profesor nadzwyczajny Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, od początku pracy związana ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, w którym pełni funkcję Kierownika Pracowni Zaburzeń Rytmu Serca i Elektrokardiografii Dorosłych. Specjalista w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych, doświadczony elektrokardiolog i ekspert w zakresie intensywnej terapii kardiologicznej. Autor ponad 150 opublikowanych prac naukowych w kraju i zagranicą, wieloletni nauczyciel akademicki, wykładowca na licznych kongresach krajowych i międzynarodowych.

Ma wieloletnie doświadczenie w ambulatoryjnym leczeniu i diagnostyce pacjentów z różnymi schorzeniami kardiologicznymi, nadciśnieniem tętniczym i zaburzeniami gospodarki lipidowej. Od stycznia 2017 objęła funkcję Kierownika Zespołu Poradni Kardio-Med Silesia.


Prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej. Do 2000 pracownik Centralnego Szpitala Klinicznego WAM przy ul. Szaserów. Od 2000 roku Kierownik Kliniki i Zakładu Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii w Aninie. Autor ponad 150 prac oryginalnych (w tym 60 w czasopismach obcojęzycznych), wielu monografii, licznych rozdziałów w książkach z dziedziny elektrokardiologii nieinwazyjnej a zwłaszcza monitorowania holterowskiego i telemedycyny a także rehabilitacji kardiologicznej. Wieloletni członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, założyciel i wieloletni Przewodniczący Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK. Prezydent International Society of Holter and Noninvasive Elektrokardiology. Były Przewodniczący Sekcji Rehabilitacji i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Zainteresowany szczególnie diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu a także opieką nad chorymi po zawale i operacjach kardiochirurgicznych serca.
Zaangażowany w rozwój i upowszechnienie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej uwzględniającej nie tylko leczenie ruchem ale również psychoterapię i socjoterapię a także prozdrowotny tryb życia.
Rozumiejąc niechęć pacjentów do przebywania w szpitalu zainicjował i wraz z zespołem stworzył jeden z pierwszych w świecie systemem telerehabilitacji domowej nawet dla najciężej chorych.
Żonaty, jedno dziecko. Hobby: żeglarstwo, turystyka i praca – rehabilitacja – telemedycyna


Lek. Paweł Bożek

Lekarz, Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach z 2006 roku. Od 2008 roku związany zawodowo z Katedrą i Zakładem Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki w Zabrzu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. Współautor i członek rady programowej kierunku Elektroradiologia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2012-2013 wykładowca na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2014 roku uzyskał Europejski Dyplom Specjalizacyjny z Radiologii (European Diploma in Radiology, Wiedeń) oraz tytuł Specjalisty Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Autor i współautor licznych publikacji oraz doniesień zjazdowych z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej. Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (PLTR), Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego (ESR) oraz Radiological Society of North America (RSNA). Współautor krajowych procedur wzorcowych w Radiologii i Diagnostyce Obrazowej. W latach 2009-2016 kierownik działu teleradiologii w Medycznych Centrach Diagnostycznych Voxel, specjalista i ekspert z zakresu systemów informatycznych i rozwiązań aplikacyjnych w diagnostyce obrazowej. Współzałożyciel i były członek zarządu Fundacji Radiomedica. Prezes i założyciel firmy Radpoint Sp. z o.o. – producenta rozwiązań telemedycznych i systemów IT dla sektora ochrony zdrowia.


Adam Konka

Menedżer; Prezes Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia – jednostki naukowo-badawczo-wdrożeniowej zajmującej się miedzy innymi tworzeniem rozwiązań telemedycznych w oparciu o współpracę z naukowcami-lekarzami-partnerami technologiczno-biznesowymi; w swoim dorobku zawodowym odpowiada za zarządzanie złożonymi projektami na wszystkich szczeblach zarządzania. Pełnił funkcje: Koordynatora Projektów, Kierownika Projektów, Dyrektora Zarządzającego, Członka Zarządu, Prezesa Zarządu, Eksperta ds. Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Doradcy Ministra Zdrowia ds. Zarządzania i Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia. W ramach projektów realizowanych w strukturach którymi zarządzał, były i są Projekty finansowane ze środków: Budżetu Centralnego/UE/PARP/NCBiR/NCN. Projekty-Przedsięwzięcia za które był odpowiedzialny uzyskiwały następujące tytuły-wyróżnienia: „Złoty Medal Europejski” – nagroda UE w roku 2006 r.; „Lider Przedsiębiorczości Roku 2009”; „Krajowy Lider Innowacji – 2009”; „Innowator Mazowsza – 2010”; „Lider Śląskiej Medycyny 2016”; „Innowator Śląska 2016”; „Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2017”.


Dr Marcin Wita

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 4 lat w trakcie rezydentury z kardiologii, którą realizuje w ramach I Oddziału Kardiologii Samodzielnego Szpitala Klinicznego nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Absolwent „Polskiej Szkoły Elektofizjologii”. Od 2 lat w ramach projektu badawczego opiekuje się grupą pacjentów z ciężką niewydolnością serca leczonych układem resynchronizującym objętych opieką telemedyczną.


Lek. Łukasz Pyka

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, pracownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii ŚUM w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, gdzie w ubiegłym roku zakończył rezydenturę z kardiologii. Zawodowo zajmuje się kardiologią interwencyjną i kliniczną. Zainteresowania zawodowe oraz naukowe koncentruje na tematyce niewydolności serca, mechanicznego wspomagania krążenia, metod obrazowania wewnątrznaczyniowego oraz medycynie eksperymentalnej. Prywatnie entuzjasta nowych technologii, nie tylko medycznych.


Edyta Kocyk

Współzałożycielka i CEO SiDLY, spółki technologicznej, twórcy innowacyjnego systemu teleopieki opartego na autorskiej opasce telemedycznej SiDLY Care, które zostało docenione przez kilkuset użytkowników w całej Europie i uzyskało wiele międzynarodowych wyróżnień.
Bizneswoman Roku 2014 w dwóch kategoriach: Kobieta w Nowych Technologiach, oraz Debiut Roku. Doktorantka Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Absolwentka: Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Warszawskiego, European Academy of Diplomancy. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektora Wojskowej Akademii Technicznej, Rektora Szkoły Głównej Handlowej, Fundacji im. K. Pułaskiego, Głównego Inspektora Danych Osobowych. Za swoje dotychczasowe osiągnięcia otrzymała ok. 30 nagród na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym.
Autor kilkunastu artykułów nt. informatycznego wspomagania zarządzania, IoT, nowych technologii. Organizacja, którą zarządza uzyskała tytuł 1 z 3 najlepszych firm ogólnopolskiego ekosystemu Polska Przedsiębiorcza. Spółka SiDLY uzyskała wsparcie jednego z najwiekszych Funduszy Private Equity w Europie Środkowo Wschodniej, oraz wyróżnienie Innowator Mazowsza i Mikroprzedsiębiorca Roku. Edyta Kocyk łączy innowacyjny świat innowacji telemedycznych wearable z pasją i nauką.


Dr inż. Michał Bachorz

Absolwent Politechniki Śląskiej. Doktor w dyscyplinie naukowej budowa i Eksploatacja Maszyn tytuł dysertacji ” Projektowanie mechatronice urządzeń do rehabilitacji narządu ruchu człowieka”. Doświadczenie, które zdobył w trakcie pracy w Instytucie Badawczym, w zakresie prowadzenia prac badawczych i rozwojowych a także komercjalizacji ich wyników z powodzeniem wykorzystuje w pracy zawodowej zarządzając zespołami badawczymi i świadcząc profesjonalne usługi doradcze na rzecz przedsiębiorców. Współautor wynalazków z obszaru urządzeń medycznych i pasjonat tego obszaru. Obecnie Prezes Zarządu, Instytutu Badań i Rozwoju Sp. z o.o.


Agnieszka Matuszczak

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Inżynieria Biomedyczna – Biomechanika i Robotyka. Tytuł magistra inżyniera otrzymała w 2016 roku. Jeszcze w trakcie studiów podjęła pracę jako analityk w firmie Silvermedia S.A w Krakowie, zajmującej się nowoczesnymi rozwiązaniami telemedycznymi i mającej na swoim koncie wiele projektów z zakresu R&D w telemedycynie, finansowanych m.in. ze środków europejskich.
Wspierała rozwój modułu teleradiologicznego i przeglądarki obrazów medycznych DICOM w ramach projektu Kids4LIFe, realizowanego przy współpracy z Perspectum Diagnostics z Oxfordu i Instytutu Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka z Warszawy, finansowanego ze środków Eurostars.
Obecnie zajmuje się tworzeniem kompleksowych rozwiązań do przeprowadzania telerehabilitacji kardiologicznej w roli Product Ownera.


Janusz Jasłowski

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku Elektronika Biomedyczna oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i ubezpieczeń zdrowotnych. Praktycznie zaangażowany od kilkunastu lat w realizację dużych projektów informatycznych z zakresu ochrony zdrowia. Obecnie prowadzi dział w Asseco Poland SA odpowiedzialny za kreowanie i realizację rozwiązań informatycznych dla sieci jednostek medycznych – w tym rozwiązań typu e-Zdrowia. Wcześniej także odpowiadał za realizację projektów związanych informatyzacją Kas Chorych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Rejestru Usług Medycznych, jednostek służby zdrowia na poziomie lokalnym i regionalnym.  Posiada certyfikaty PMP i Prince2 z zakresu zarządzania projektami.

 

Organizatorzy

Patronat Honorowy

Patronat Medialny

Sponsorzy