Usługi telemedyczne dla osób z wszczepialnymi urządzeniami wysokoenergetycznymi

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia oraz Firma GABOS SOFTWARE Sp. z o.o. nawiązały współpracę na rzecz realizacji projektu dofinansowanego ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs.

Główny cel projektu: zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla 500 osób mieszkających w woj. śląskim (szczególnie z miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze),zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na zły stan zdrowia spowodowany niewydolnością serca, przez wprowadzenie usług telemedycznych i wykorzystanie ich w warunkach pozaszpitalnych od czerwca 2021 do maja 2023.
Do projektu zostaną włączone osoby z wysokoenergetycznych urządzeniami wszczepialnymi (wszczep. w ramach świadczeń
gwarantowanych NFZ), typu CRT-D (stymulator resynchronizujący z opcją kardiowersji i defibrylacji) i typu ICD (kardiowerterdefibrylator serca). Produktem projektu będzie usługa telemonitoringu, pozwalająca kontrolować stan pacjentów z niewydolnością serca w warunkach domowych, w efekcie pozwoli to na deinstytucjonalizację form wsparcia dla tych osób i zredukowanie czynników wpływających na wykluczenie społeczne osób chorych.

Termin realizacji 01.01.2021-31.07.2023

Główne zadania w projekcie:

WYDATKI KWALIFIKOWANE: 5 232 477,00 zł
WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE UE: 4 447 605,45 zł

Kontakt do Centrum Telemedycznego dla osób z wszczepialnymi urządzeniami ICD/CRT-D:

(32) 705-03-02

Rekrutacja do projektu została zakończona.

Pełna treść Regulamin Rekrutacji I Uczestnictwa W Projekcie dostępna jest do pobrania poniżej:

Regulamin rekrutacji    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.