Usługi telemedyczne dla osób z wszczepialnymi urządzeniami wysokoenergetycznymi

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia oraz Firma GABOS SOFTWARE Sp. z o.o. nawiązały współpracę na rzecz realizacji projektu dofinansowanego ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs.

Główny cel projektu: zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla 500 osób mieszkających w woj. śląskim (szczególnie z miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze),zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na zły stan zdrowia spowodowany niewydolnością serca, przez wprowadzenie usług telemedycznych i wykorzystanie ich w warunkach pozaszpitalnych od czerwca 2021 do maja 2023.
Do projektu zostaną włączone osoby z wysokoenergetycznych urządzeniami wszczepialnymi (wszczep. w ramach świadczeń
gwarantowanych NFZ), typu CRT-D (stymulator resynchronizujący z opcją kardiowersji i defibrylacji) i typu ICD (kardiowerterdefibrylator serca). Produktem projektu będzie usługa telemonitoringu, pozwalająca kontrolować stan pacjentów z niewydolnością serca w warunkach domowych, w efekcie pozwoli to na deinstytucjonalizację form wsparcia dla tych osób i zredukowanie czynników wpływających na wykluczenie społeczne osób chorych.

Termin realizacji 01.01.2021-31.07.2023

Główne zadania w projekcie:

WYDATKI KWALIFIKOWANE: 5 232 477,00 zł
WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE UE: 4 447 605,45 zł

Kontakt do Centrum Telemedycznego dla osób z wszczepialnymi urządzeniami ICD/CRT-D:

(32) 705-03-02

Pełna treść Regulamin Rekrutacji I Uczestnictwa W Projekcie dostępna jest do pobrania poniżej:

Regulamin rekrutacji

Rekrutacja do projektu została zakończona.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: