Telemedycyna narzędziem opieki medycznej dla pacjentów po udarze


Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z działania 9.2.6. Rozwój Usług Zdrowotnych.

Projekt nosi nazwę: „Telemedycyna jako narzędzie skoordynowanej opieki medycznej dla pacjentów po udarze.”.

Celem projektu jest:  Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i optymalizacja leczenia poszpitalnego 200 pacjentów zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu zły stan zdrowia (chorych po udarze mózgu) poprzez poszerzenie i ułatwienie dostępu do rehabilitacji i specjalistycznych usług telemedycznych.

Planowane efekty: Deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych oraz podniesienie jakości życia i zdrowia osób po udarze mózgu.

Opis projektu: Projekt ma na celu opiekę nad grupą osób (130 mężczyzn, 70 kobiet) którzy ze względu na zły stan zdrowia i niepełnosprawność  po przebytym świeżym udarze mózgu mają problemy z powrotem do zdrowia i pełni sprawności.

W ramach projektu planowana jest:

a) Opieka nad uczestnikiem projektu przez multidyscyplinarny zespół (lekarze specjaliści, pielęgniarki, fizjoterapeuta)
b) Rejestracja zapisów EKG włączonych pacjentów przez centrum telemonitorigu w Śląskim Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia
c) Konsultacje telemedyczne specjalistów z kardiologii i neurologii
d) Prowadzenie rehabilitacji medycznej w domu pacjenta dla uczestników projektu

Okres realizacji projektu:  01.09.2020 – 31.08.2022 r.

Wartość projektu: 2 015 347,20 PLN

Wartość dofinansowania: 1 874 272,90 PLNThis site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.