Komitet Naukowy

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu z 1983 roku. Jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, diabetologii i hipertensjologii. W 1991 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy „Funkcja płuc u chorych na cukrzycę”, a w 1997 stopień doktora habilitowanego. Profesor nauk medycznych od 2002 roku.
Jest kierownikiem Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Kieruje także Wojewódzką Poradnią dla Chorych na Cukrzycę. Opiekun 20 ukończonych prac doktorskich, autor ponad 150 artykułów i 6 podręczników. Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Przewodniczący Oddziału Śląskiego PTD, członek Zarządu (Member of Council) European Association for the Study of Diabetes (EASD) (2000-2003). Vice President Hypertension in Diabetes EASD Study Group (1999-2002). Konsultant Krajowy ds. diabetologii od 2005 roku.
Żonaty, żona Karin jest okulistką. Ma dwoje dzieci- 31-letniego syna Michała absolwenta Wydziału Prawa, aplikanta adwokackiego i 24-letnią córkę Małgosię, studentkę prawa. Zainteresowania pozazawodowe, których nie rozwija z powodu nadmiernej aktywności zawodowej to brydż, żeglarstwo i narciarstwo. Ostatnio udaje mu się wygospodarować czas aby z grupą znajomych zagrać w siatkówkę.


Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala

Kardiochirurg, transplantolog, naukowiec. Ukończył w 1974 z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 1975 do 1981 był asystentem i starszym asystentem w Klinice Chirurgii Serca tej uczelni. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych objął stanowisko adiunkta. Przez kilka lat przebywał na stażu naukowym w Holandii. W 1985 podjął pracę w utworzonej wówczas Katedrze i Klinice Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu (pod kierownictwem profesora Zbigniewa Religi). Specjalizował się następnie w zakresie kardiochirurgii.
W 1992 habilitował się na podstawie rozprawy zatytułowanej Chirurgiczna reperfuzja mięśnia sercowego w świeżym zawale. W 1993 został Dyrektorem Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, a w 1997 został członkiem Krajowej Rady Transplantacyjnej, a w latach 1997–1999 był prezesem Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. W 1998 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Doszedł do stanowiska profesora zwyczajnego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i kierownika Katedry Kardiochirurgii i Transplantologii.
Zajmuje się transplantologią serca i płuc, w 1997 jako pierwszy w Polsce wykonał transplantację pojedynczego płuca, jest twórcą wielu pionierskich rozwiązań w kardiochirurgii i transplantologii serca i płuc. W 2011 został przewodniczącym Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. W latach 2010-2012 prezydent European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery. Obecnie prezydent European Association for Cardio-Thoracic Surgery. Jedyny Polak w historii, który był prezydentem obu europejskich towarzystw kardiochirurgicznych.


Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus

Kardiolog, elektrofizjolog, prof. dr hab. n. med., kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SUM w Zabrzu; obecnie Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Urodzony 7 września 1962 w Orzeszu, dyplom i tytuł lekarza otrzymał w 1987.
Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych (1994) oraz kardiologii (1996). Stopień naukowy dra n. med. otrzymał w 1994 na podstawie dysertacji: Ocena porównawcza wyników leczenia chorych z wielonaczyniową chorobą niedokrwienną serca za pomocą przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych lub pomostowania chirurgicznego, której promotorem był prof. Stanisław Pasyk. Przedstawiony dorobek naukowy oraz rozprawa: Wpływ ortodromowego, nawrotnego częstoskurczu przedsionkowo-komorowego na rozwój kardiomiopatii przedsionkowej u chorych z zespołem Wolffa, Parkinsona i White’a były podstawą kolokwium habilitacyjnego i nadania w styczniu 2003 stopnia naukowego dra hab. n. med. w zakresie medycyny – kardiologii, elektrofizjologii klinicznej. Od 23 VII 2008 profesor nauk medycznych.


Profesor dr hab. n. med Beata Średniawa

Profesor nadzwyczajny Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, od początku pracy związana ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, w którym pełni funkcję Kierownika Pracowni Zaburzeń Rytmu Serca i Elektrokardiografii Dorosłych. Specjalista w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych, doświadczony elektrokardiolog i ekspert w zakresie intensywnej terapii kardiologicznej. Autor ponad 150 opublikowanych prac naukowych w kraju i zagranicą, wieloletni nauczyciel akademicki, wykładowca na licznych kongresach krajowych i międzynarodowych.

Ma wieloletnie doświadczenie w ambulatoryjnym leczeniu i diagnostyce pacjentów z różnymi schorzeniami kardiologicznymi, nadciśnieniem tętniczym i zaburzeniami gospodarki lipidowej. Od stycznia 2017 objęła funkcję Kierownika Zespołu Poradni Kardio-Med Silesia.


Teresa Benbenek-Klupa

Mgr Teresa Benbenek-Klupa tytuł pielęgniarki dyplomowanej uzyskała w 1988r w Przemyślu w Medycznym Studium Zawodowym. Swoją drogę w pielęgniarstwie rozpoczęła w Państwowym Szpitalu Klinicznym Krakowie w Klinice Endokrynologii w oddziale intensywnej terapii, której szefem był wybitny diabetolog prof. J. Sieradzki. Wybór zawodu, ale też kierunek działań nie był przypadkowy, gdyż z cukrzycą związana jest prywatnie od blisko 40 lat.
W 2001 roku uzyskała tytuł magistra pielęgniarstwa na Wydziale Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2013 roku ukończyła kurs specjalizacyjny Edukator do spraw diabetologii.
Pracując w klinice miała okazję barć udział w wielu badaniach klinicznych min. w pracach związanych z Biostaorem – sztuczna trzustka o pętli zamkniętej. W 1999r rozpoczęła pracę w korporacji zajmując się wprowadzeniem na rynek polski terapii osobistą pompą insulinową w wymiarze komercyjnym.
Jest autorem rozdziałów dotyczących edukacji w takich podręcznikach jak:
„Zastosowanie osobistych pomp insulinowych w leczeniu chorych na cukrzycę” pod redakcja prof. J. Sieradzkiego
„Osobiste pompy insulinowe i ciągłe monitorowanie glikemii” red. Prof. B. Wierusz Wysocka, dr A. Gawrecki
„Leczenie osobistą pompą insulinową. Podręcznik dla pielęgniarek i położnych” red. Prof. T. Klupa, mgr A. Szewczyk
„Osobiste pompy insulinowe filozofia leczenia i edukacja” T. Benbenek-Klupa , T. Klupa
„Mam cukrzycę typu 1” red. Doc. A. Szypowska
„Chory na cukrzyce w podróży” red. Prof. E. Franek
Oprócz tego jest pierwszym autorem lub współautorem publikacji w czasopismach polskich takich jak: Przegląd lekarski, Diabetologia Kliniczna, Medycyna Praktyczna, Contoury Diabetologii i międzynarodowych: The Journal of International Medical Research, International Journal of Endocrinology.
Jest współautorem i realizatorem wielu szkoleń dla pielęgniarek, lekarzy i pacjentów. Jako ekspert jest zapraszana do wygłoszenia prezentacji podczas XIX Sympozjum Diabetologicznego w Zakopanym, Zjazdu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Konferencji cukrzycy typu 1.
Aktualnie odpowiada za wartość merytoryczną materiałów edukacyjnych kierowanych do pacjentów chorych na cukrzycę typu 1, typu 2 i cukrzycę ciążową. Organizuje szkolenia i konferencje dedykowane pacjentom, pielęgniarkom i lekarzom. Współtworzy czasopismo Contoury Diabetologii. Jest uczestnikiem projektów „ 5000 metrów nad poziomem cukru” oraz „I’MMEASURABLE – nieograniczeni cukrzycą”.


Prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa

Prof. Tomasz Klupa urodził się 24 lipca 1969 w Krakowie, gdzie ukończył szkołę podstawową oraz, z wyróżnieniem, Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki. W roku 1988 rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, które ukończył w roku 1994r. W tym samym roku rozpoczął pracę w Klinice Chorób Metabolicznych Państwowego Szpitala Klinicznego w Krakowie.
W 1999 roku wyjechał na staż naukowy do Sekcji Genetyki i Epidemiologii w Joslin Diabetes Center, Harvard Medical School w Bostonie. W USA przebywał do roku 2001 pracując pod kierunkiem prof. Andrzeja Królewskiego. Po powrocie z USA, podjął pracę Katedrze i Klinice Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2011 uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego a w roku 2015 tytuł naukowy profesora. .
Główne osiągnięcia naukowe Prof. Tomasza Klupy wiążą się z badaniami nad monogenowymi postaciami cukrzycy a także nad zastosowaniem zaawansowanych technologii w leczeniu przede wszystkim cukrzycy typu 1.
Dorobek naukowy Prof. Tomasza Klupy obejmuje ponad 150 prac oryginalnych. Całość publikacji obejmuje niemal 200 opublikowanych prac o sumarycznym Impact Factor ponad 170, prace te były cytowane ponad 900 razy. Jest autorem 18 rozdziałów książkowych (w tym międzynarodowych), autorem dwóch podręczników. Prof. Tomasz Klupa jest recenzentem szeregu pism diabetologicznych-endokrynologicznych, w tym „Diabetes Care”, “Diabetes Technology and Therapeutics”, “Diabetic Medicine”, “Acta Diabetologica” .
W 2009r dr hab. Tomasz Klupa został laureatem zespołowej nagrody naukowej Minister Zdrowia za cykl publikacji dotyczących podłoża molekularnego i charakterystyki klinicznej cukrzycy typu 2 i form monogenowych.
W roku 2013 prof. Tomasz Klupa został kierownikiem Pracowni Zaawansowanych Technologii Diabetologicznych Katedry Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest konsultantem wojewódzkim ds. diabetologii, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, członkiem Zarządu Central European Diabetes Association (Federation of International Danube Symposia on Diabetes Mellitus).


Joanna Zembala-John

Doktorantka Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Absolwentka iberystyki, dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz MBA w ochronie zdrowia; specjalista ds. marketingu i PR Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Organizator i współorganizator wielu spotkań, konferencji i kongresów krajowych i międzynarodowych (m.in. Brytyjsko-Polskiego Forum w Ochronie Zdrowia 2008, kongresów Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Serca i Naczyń 2009-2012, Polsko-Amerykańskiego Spotkania Badaczy STICH 2011); w latach 2008-2012 koordynator biura European Society for Cardiovascular and Endovascular Society. Koordynator kardiorejsów: Rejsu dla Serca 2013 oraz Z sercem ku Innowacjom 2015. Współtwórca i koordynator organizacyjny Rejestru POL-TAVI. Autor i współautor wielu projektów i programów edukacyjnych w zakresie promocji zdrowia i transplantacji narządów, członek zespołów badawczych projektów krajowych i międzynarodowych (realizowanych m.in. w ramach HORIZON2020); pomysłodawca i kierownik projektu „FitPolka – kompleksowego programu na rzecz zwiększenia świadomości zdrowotnej, profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych oraz jakości życia wśród Polek poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi e- i m-Zdrowia”.


Adam Konka

Prezes zarządu spółki Kardio-Med Silesia. Od 21 lat odpowiada za zarządzanie złożonymi projektami na wszystkich szczeblach zarządzania. Pełnił funkcje: dyrektora zarządzającego, członka zarządu, prezesa zarządu. W ramach projektów realizowanych w strukturach, którymi zarządzał, były i są projekty finansowane ze środków budżetu centralnego/UE/PARP/NCBiR.

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie na kierunku Zarządzie Przedsiębiorstwem w Zjednoczonej Europie; Studiów Podyplomowych na wydziale Psychologii Biznesu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie; Uczelni Łazarskiego na kierunku Master of Business Administration ze specjalnością Zarządzanie w Ochronie Zdrowia.

Pomysłodawca, realizator i współrealizator innowacyjnych przedsięwzięć, w tym wielu wyróżnionych, m.in. „Złotym Medalem Europejskim” – nagroda Unii Europejskiej w roku 2006 r. za jeden z najbardziej innowacyjnych projektów IT w obszarze ubezpieczeniowym w Polsce; laureat „Lidera Przedsiębiorczości Roku 2009”; „”Krajowy Lider Innowacji – 2009”; „Innowator Mazowsza – Młoda Innowacyjna Firma 2010”.


Organizatorzy

Patronat Honorowy

Patronat Medialny

Sponsorzy