Wykładowcy

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu z 1983 roku. Jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, diabetologii i hipertensjologii. W 1991 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy „Funkcja płuc u chorych na cukrzycę”, a w 1997 stopień doktora habilitowanego. Profesor nauk medycznych od 2002 roku.
Jest kierownikiem Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Kieruje także Wojewódzką Poradnią dla Chorych na Cukrzycę. Opiekun 20 ukończonych prac doktorskich, autor ponad 150 artykułów i 6 podręczników. Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Przewodniczący Oddziału Śląskiego PTD, członek Zarządu (Member of Council) European Association for the Study of Diabetes (EASD) (2000-2003). Vice President Hypertension in Diabetes EASD Study Group (1999-2002). Konsultant Krajowy ds. diabetologii od 2005 roku.
Żonaty, żona Karin jest okulistką. Ma dwoje dzieci- 31-letniego syna Michała absolwenta Wydziału Prawa, aplikanta adwokackiego i 24-letnią córkę Małgosię, studentkę prawa. Zainteresowania pozazawodowe, których nie rozwija z powodu nadmiernej aktywności zawodowej to brydż, żeglarstwo i narciarstwo. Ostatnio udaje mu się wygospodarować czas aby z grupą znajomych zagrać w siatkówkę.


 

Dr hab. n. med. Rafał Bułdak

Biolog, specjalista biotechnologii, Adiunkt habilitowany Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach z listy Filadelfijskiej cytowanych ponad 500 razy (indeks Hirscha; 14). Współautor książki „Zarządzanie Zdrowiem”. Obronił dwa doktoraty (biologia medyczna oraz nauki o zdrowiu). Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Physiological Society of Japanese „Young Investigators Award”. Vice-Przewodniczący oddziału śląskiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Stały recenzent naukowy czasopism: Investigational New Drugs, Food and Function; Journal of Royal Society of Chemistry, Molecular Medicine, International Immunopharmacology. Odbył staże naukowe w wiodących ośrodkach w Polsce i Szwecji. Prezentował wyniki swoich badań na konferencjach w Japonii, Chinach, Włoszech. Od 10 lat zajmuje się hodowlą komórek w warunkach in vitro. Szkoleniowiec Esthetic Institute w Katowicach, Human Advanced Therapy Ltd, London, UK.


 

Dr n. med. Zbigniew Szczepanowski

Specjalista chirurgii ogólnej, od 01.10.2018 ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Leczenia Stopy cukrzycowej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Od 2007 roku, po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej, prowadzi leczenie przewlekłych, trudnogojących się ran z wykorzystaniem materiału biologicznego jakim są larwy Lucilia sericata. Od 2010 roku prowadzi Centrum Chirurgiczno-Diagnostyczne CHIRMEDICUS w Kędzierzynie-Koźlu, www.szczepanowski.com.pl. 07.03.2013 uzyskał tytułu doktora nauk medycznych z wyróżnieniem, po przedstawieniu rozprawy doktorskiej: Stosowanie larw Lucilia sericata jako metoda leczenia przewlekłych ran kończyn.

Pozostałe publikacje naukowe:

Efekty biochirurgicznego oczyszczania ran u pacjenta z wieloletnią cukrzycą – opis przypadku. Results of wound biochirurgical treatment in a diabetic patients – a case report. KARDIODIABETOLOGIA. 2010-tom 5-numer 1

Leczenie rozległej martwicy przodostopia w przebiegu zespołu stopy cukrzycowe z wykorzystaniem metody biochirurgicznej. Treatment of extensive necrosis of the forefoot in the course of diabetic foot with the use of biosurgical method. POLSKI PRZEGLĄD CHIRURGICZNY. 2009, 81, 11, 976–930

Pacjent ze stopą cukrzycową w szpitalnym oddziale ratunkowym. Patient with diabetic foot in the emergency department. OSTRY DYŻUR 2009-tom2-numer 2 M. Śmietański for the Polish Hernia Study Group

Randomized clinical trial comparing a polypropylene with a poliglecaprone and polypropylene composite mesh for inguinal hernioplasty. British Journal of Surgery 2008; 95: 1462–1468


 

Dr hab. Anna Polak

Dr hab. Anna Polak jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Fizjoterapii w Chorobach Narządów Wewnętrznych, na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz fizjoterapeutą w Przychodni Rehabilitacyjnej Technomex w Gliwicach. Jest doktorem nauk medycznych oraz doktorem habilitowanym w naukach o kulturze fizycznej.  Jej specjalizacja naukowa dotyczy w szczególności profilaktyki I leczenia fizykalnego ran przewlekłych, fizjoterapii osób w zaawansowanym wieku oraz fizykoterapii i medycyny fizykalnej. Jest członkiem miedzynarodowej grupy eksperckiej i współautorem rekomendacji klinicznych w zakresie profilaktyki i leczenia ran przewklekłych (National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Perth, Australia; 2014). Jest autorem badań klinicznych oraz wielu publikacji naukowych w zakresie fizykalnego leczenia ran przewlekłych.


 

Lek. Artur Wielgórecki

Specjalista chirurgii ogólnej. Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Na co dzień pracuje w Oddziale Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.

Szczególnie zainteresowany kompleksowym leczeniem ran przewlekłych w tym i zespołu stopy cukrzycowej. Odbył wiele szkoleń w kraju i za granicą związanych z terapią ran przewlekłych – otwarty na nowoczesne metody diagnostyczne i lecznicze, które stara się wdrażać i wykorzystywać w codziennej pracy z pacjentem. Posiada doświadczenie w terapii podciśnieniowej ran, stosuje biochirurgię (terapię larwalną) i wykorzystuje nowoczesne opatrunki specjalistyczne oraz systemy kompleksowego odciążenia kończyn dotkniętych problemem trudnogojącej się rany.

Współpracując z podologiem zajmuje się leczeniem chirurgicznym wrastających paznokci nowoczesną metodą plastyki wałów okołopaznokciowych oraz stosuje plastykę opuszka palca  która jest w stanie przywrócić wzrost uszkodzonego paznokcia  (usunięcie osteofitu).


 

mgr Angelika Wieszkucka-Mnich

Z wykształcenia podolog oraz kosmetolog. Wieloletni praktyk oraz szkoleniowiec z zakresu podologii oraz kosmetologii.

Studia magisterskie w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Instytucie Nauk Medycznych w Katowicach na kierunku kosmetologia – specjalizacja podologia. Studia podyplomowe na kierunku podologia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Absolwentka Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi w zakresie przygotowania pedagogicznego.
Studentka WSHT w Podkowie Leśnej Promocja Zdrowia kierunek podologia.


mgr Justyna Kapuściok

Nauczyciel na eksperymentalnym kierunku kształcenia w zawodzie podolog. Przez prawie 20 lat zawodowo zajmuje się tematyką stopy cukrzycowej, a w szczególności opieką pielęgniarską nad pacjentem z cukrzycą, w ramach której najważniejszy nacisk stawiany jest na działania profilaktyczne i edukacyjne. Założyciel Polskiego Towarzystwa Podologicznego, z inicjatywy którego podolog został wpisany na listę zawodów i specjalności w 2016 roku. Członek Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Nauczyciel  oraz egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Inicjator oraz współautor programu kursu dla pielęgniarek Medyczna pielęgnacja stóp,  który zapoczątkował  stworzenie standardu postępowania pielęgniarskiego w profilaktyce i leczeniu zespołu stopy cukrzycowej.


Adam Konka

Prezes zarządu spółki Kardio-Med Silesia. Od 21 lat odpowiada za zarządzanie złożonymi projektami na wszystkich szczeblach zarządzania. Pełnił funkcje: dyrektora zarządzającego, członka zarządu, prezesa zarządu. W ramach projektów realizowanych w strukturach, którymi zarządzał, były i są projekty finansowane ze środków budżetu centralnego/UE/PARP/NCBiR.

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie na kierunku Zarządzie Przedsiębiorstwem w Zjednoczonej Europie; Studiów Podyplomowych na wydziale Psychologii Biznesu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie; Uczelni Łazarskiego na kierunku Master of Business Administration ze specjalnością Zarządzanie w Ochronie Zdrowia.

Pomysłodawca, realizator i współrealizator innowacyjnych przedsięwzięć, w tym wielu wyróżnionych, m.in. „Złotym Medalem Europejskim” – nagroda Unii Europejskiej w roku 2006 r. za jeden z najbardziej innowacyjnych projektów IT w obszarze ubezpieczeniowym w Polsce; laureat „Lidera Przedsiębiorczości Roku 2009”; „”Krajowy Lider Innowacji – 2009”; „Innowator Mazowsza – Młoda Innowacyjna Firma 2010”.


Organizator

Współorganizator

Patronat Medialny

Patronat Honorowy